Forbrugerinformation Læsø Vand A/S

 

Vandet indvindes fra et overfladenært grundvandsmagasin i ca. 10 meters dybde. Vandværket udpumper årligt ca. 225.000 m3 vand og forsyner 2470 kunder. Der er i alt ca. 150 km forsyningsledninger, og i 2014 havde vandværket et vandspild på kun 8%. Læsø’s dannelse er knyttet til tykke aflejringer af Yoldialer, landhævninger og -sænkninger som følge af placeringen ved Den Fennoskandiske Randzone, samt kystprocesser og dannelse af klitlandskab.

Der er ét grundvandsmagasin på Læsø. Magasinet er frit og består af postglacialt flyvesand og postglaciale kystaflejringer.

Der findes ikke noget lerdække over grundvandsmagasinet, som beskytter mod nedsivning af nitrat og andre forurenende stoffer. Årsagen til, at magasinet stort set er nitratfrit er, at arealanvendelsen domineres af klitplantage samt hede og mose.

På grund af vandets overfladenærhed og en kompliceret sammensætning, forekommer der en række problemstillinger som følge af områdets naturgivne forhold, der gør, at Læsø vandværk må foretage en kompliceret vandbehandling for at overholde drikkevandskriterierne.

Læsø Vand A/S vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er problemer med drikkevandsressourcerne og drikkevandets kvalitet, hvis den nuværende eller en anden ekstensiv arealanvendelse fastholdes.

Læsø Vand A/S vurderer, at der ikke burde opstå problemer med mængden og kvaliteten af drikkevandet i fremtiden.

 

Med venlig hilsen

Læsø Forsyning A/S

 

Vandets hårhedsgrad

Vandets hårhed er ca.6,5° dH

 

Oplever du, at der kommer misfarvet vand ud af vandhanen

– f.eks. når du kommer til et vinterlukket sommerhus -, kan det skyldes udfældning af okker, der ikke er sundhedsfarligt.

Man kan åbne vandhanen og lade vandet løbe, indtil der kommer rent og klart vand.