Opkrævning af forbrugsafgifter for el, vand, spildevand, varme og renovation

Acontorater

Der opkræves 6 acontorater om året. Forbruget er skønsmæssigt sat og vil som hovedregel være udregnet efter forbruget i det foregående år. Endelig opgørelse vil ske ved årsafregning i januar/februar det efterfølgende år.

Mener du, at forbruget er skønnet for højt eller for lavt, eller sker der væsentlige ændringer i dit fremtidige forbrug, bør du hurtigst muligt rette henvendelse til Læsø Forsyning A/S. Vi kan på ethvert tidspunkt af forbrugsåret ændre ikke forfaldne acontorater.

Ønsker du at blive tilmeldt betaling via PBS, Kan det gøres via dette link: Tilmeld PBS

Tjek dit forbrug, se regninger, aftagenummer m.v. på Min side

Du kan tjekke, om dit el-, vand- og varmeforbrug er for stort eller for lille i forhold til dine acontorater.

Ved at bruge nedenstående link har du mulighed for at følge dit forbrug, se dine aflæsninger og forbrug de seneste 5 år, sammenligne dit elforbrug med landsgennemsnittet, finde aftagenummer osv.

For at få adgang skal du logge ind med dit nem id på Min side

Log ind på Link til Min side.

Aflæsning og endelig opgørelse af forbrug

Hvert år pr. 31. december fjernaflæser vi dine målere.

Aflæsningerne bruges til den endelige årsopgørelse over dit forbrug. Årsopgørelsen vil blive indregnet i 1. rate for det nye forbrugsår og forventes udsendt primo februar med forfaldsdato 1. marts.

Flytning

Leveringsbestemmelserne siger, at forbrugeren er pligtig til at betale eventuelt forbrug og afgifter, indtil lejer-/ejerforholdet er ophørt, og målerne er aflæst.

Når du flytter, er det derfor vigtigt, at du meddeler dette til Læsø Forsyning A/S og din el-leverandør. Vær opmærksom på at flytning skal meldes senest 3 hverdage inden skæringsdatoen. Vi fjernaflæser dine målere pr. skæringsdatoen. På baggrund af aflæsningerne laver vi en flytteafregning til dig og nye acontorater til den nye ejer/lejer. Tidligere fremsendte acontorater er personlige og må IKKE overdrages til andre.

Husk – indtil der er meldt flytning, og målerne er aflæst, er det den tidligere ejer/lejer, der hæfter for forbruget.

Betalingsbetingelser

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato tillægges morarenter med den ved lov fastsatte rentesats. Renteberegningen foretages fra den 1. i den måned, hvor du skulle have betalt indtil udgangen af den måned, hvor du betaler. Ved fremsendelse af rykkere, pålignes et gebyr på 100 kr. Gebyret opkræves på 2. rykker.

Vi gør opmærksom på, at gebyr for afbrydelse af forsyning er 400 kr., ligesom der vil blive opkrævet 500 kr. i gebyr for gentilslutning.

Frit valg af el-leverandør

Du kan frit vælge elleverandør for hele dit elforbrug.

Ønsker du at skifte el-leverandør, skal du henvende dig til det el-selskab, hvorfra du ønsker elektriciteten leveret. Du skal oplyse dit aftagenummer, som findes på a contoregningen, eller du kan få det oplyst ved henvendelse til Læsø Forsyning A/S.

Elvarmeforbrug

Har du en bolig, hvor hovedvarmekilden er el, kan statsafgiften af elforbruget over 4.000 kwh årligt blive beregnet med den særlige elvarmesats, som er lidt billigere end den almindelige statsafgift. Det er dog en betingelse, at boligen er registreret i Bygnings- og Boligregisteret som elopvarmet.

Er du registreret som elvarmeforbruger, skal du være opmærksom på:

  • at du straks skal underrette Læsø Kommune, teknisk forvaltning, hvis betingelsen for registrering i BBR som elopvarmet bolig ikke længere er til stede.
  • at du kan pådrage dig strafansvar, hvis du undlader at underrette herom.

Opfylder du betingelserne om elopvarmet bolig, men ikke får beregnet elforbruget efter den særlige elvarmesats, kan du få et ansøgningsskema ved henvendelse til Læsø Forsyning A/S.

Spørgsmål m.v.

Har du spørgsmål angående dine forbrugsafgifter, er du altid velkommen til at kontakte Læsø Forsyning A/S Hanne Krogh tlf. 4445 6400, e-mail forsyning@laesoeforsyning.dk