Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Vi skal oplyse dig om vores retsgrundlag for behandling af dine oplysninger, som er følgende:

 

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningspligten:

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for Læsø Forsyning A/S overholdelse af sin retlige forpligtelse).

Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale:

Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for Læsø Forsyning A/S opfyldelse af en aftale, som eksempelvis kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen eller en aftalt afdragsordning).

Optimering af drift og forsyningssikkerhed

Persondataforordningens artikel 6, litra e og f angår databehandling på grund af samfundets interesse eller fordi det er en legitim interesse (afvejningsregel). [Når Læsø Forsyning A/S anvender fjernaflæsningsmålere på grund af ønsket om at optimere driften og ressourcebesparelse, sker der en hyppigere indsamling af data mhp at sikre dette formål. Energistyrelsens nyhedsbrev fra den 26. jan 2018 tilkendegiver, at dette er en lovlig aktivitet omfattet af førnævnt artikler, dog skal persondataforordningens artikel 5 være overholdt.]

 

Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med afbrydelsessituationer:

Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c om behandling, der er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke. Eller persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om, at behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan forsvares.

 

CPR-numre:

Databeskyttelseslovens § 11 (behandlingen af personsummer som følge af lovgivningen)

Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, vil der kun ske den behandling af CRP-nummeret, som samtykket omfatter. Ved inddrivelse er vores retsgrundlag lovbekendtgørelse nr. 29 af 12/01/2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige, § 2, hvor vi kan indhente og behandle CPR-nummer på baggrund af samtykke samt i de situationer, hvor du dels ikke vil oplyse CPR-nummeret, dels hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning].

 

Korrekte og opdaterede personoplysninger

Personoplysningerne, som vi behandler, skal være korrekte og opdaterede. Vi opdaterer derfor dine personoplysninger, hvis du beder os herom, eller vi bliver opmærksom på, at dine oplysninger ikke er korrekte. Du kan selv rette dine oplysninger under MIN SIDE

 

Opbevaring af data

Dine data opbevares kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Læsø Forsyning A/S forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.

Er dine data følsomme, jf.  persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe, at dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.

Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.

Der anvendes dokumentsystem, der overholder gældende arkiveringsregler.

Videregivelse af data

Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere/koncernselskaber, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler.

Vi overlader også din personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med disse databehandlere.

Læsø Forsyning A/S herunder ( Læsø Vand, Læsø Spildevand, Læsø Varme, Læsø Renovation, Læsø Elnet)

KMD

Energi net

LessorLøn

Elbæk og Vejrup

Dansk energi

Nets

TDC

COWI A/S

Læsø kommune`s IT afeling

Envidan A/S

IBM

 

 

Databehandlere og underdatabehandlere

Hanne Krogh

Berith Jensen

Rikke Stjerne Møller

Bo Jensen

Heidi Strøm Pedersen

Tue Melciorsen

Sikkerhed

Dine persondata er beskyttet hos os, og vi har en intern databeskyttelsespolitik.

Læsø Forsyning A/S har udarbejdet en lovpligtig, intern databeskyttelsespolitik. Den indeholder interne instrukser og beskriver de foranstaltninger, som Læsø Forsyning A/S har truffet, og som beskytter dine persondata mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

Læsø Forsyning A/S har procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, som indebærer, at alene de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt for udførelse af deres arbejdsopgaver, har adgang til dine personoplysninger. Vi laver løbende back-up via hosting ved Læsø Kommune af vores datasæt for at undgå datatab.

Skulle der ske et sikkerhedsbrud, der resulterer i høj risiko for dine rettigheder, herunder for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Læsø Forsyning A/S underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt i det omfang, som krævet i persondataforordningens artikel 34.

 

Overførsel til tredjeland

Hvis vi overfører dine persondata til modtagere i et tredjeland, sker det på overførselsgrundlaget for at sikre, at modtagerens niveau for persondatabeskyttelse er i overensstemmelse med denne privatlivspolitik og gældende lovgivning.

 

Dine rettigheder:

 

Ret til indsigt i personoplysninger

Du har ret til at få indsigt i de persondata Læsø Forsyning A/S behandler om dig.

 

På ethvert tidspunkt har du ret til at få oplyst, hvilke persondata Læsø Forsyning A/S behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til indsigt, kan du henvende dig til Læsø Forsyning A/S via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

 

Hvis du mener, at de oplysninger, som Læsø Forsyning A/S behandler om dig, er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17.

Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke er korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger.

Sletning eller berigtigelsen vil dog ikke ske, såfremt Læsø Forsyning A/S er retligt forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil Læsø Forsyning A/S kun opbevare de oplysninger, som Læsø Forsyning A/S er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til berigtigelse eller sletning, skal du henvende dig til Læsø Forsyning A/S`s kontaktperson og fortælle os, hvilke oplysninger, som du mener, ikke er korrekte, eller hvilke oplysninger, som du ønsker slettet. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Tilbagekaldelse af samtykke

Du har ret til at trække dit samtykke til Læsø Forsyning A/S`s behandling af dine personoplysninger tilbage, såfremt Læsø Forsyning A/S  baserer hele eller dele af sin behandling på samtykke.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Læsø Forsyning A/S`s behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke, vil Læsø Forsyning A/S ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre Læsø Forsyning A/S er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil Læsø Forsyning A/S kun opbevare de oplysninger, som Læsø Forsyning A/S er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som Læsø Forsyning A/S har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til at tilbagetrække dit samtykke, kan du henvende dig til Læsø Forsyning A/S via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse imod Læsø Forsyning A/S`s behandling af dine persondata.

 

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod Læsø Forsyning A/S s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet Læsø Forsyning A/S, jf. persondataforordningens artikel 21.

Hvis du ønsker at gøre indsigelse, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din indsigelse til Læsø Forsyning A/S.

Er din indsigelse berettiget, vil Læsø Forsyning A/S  ophøre med at behandle persondata om dig. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Begrænsning

Du har ret til få begrænset Læsø Forsyning A/S`s behandling af persondata i visse situationer.

Du har ret til at få begrænset Læsø Forsyning A/S`s behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

  • Mens Læsø Forsyning A/S behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som Læsø Forsyning A/S behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at Læsø Forsyning A/S har færdigbehandlet din indsigelse.
  • Læsø Forsyning A/S`s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatene begrænses.

Hvis du ønsker at gøre brug af din ret til begrænsning af behandling af persondata, kan du benytte kontaktoplysningerne øverst til at sende din anmodning til Læsø Forsyning A/S Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Dataportabilitet

Hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

 

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.

Hvis du ønsker at gøre brug af retten til dataportabilitet, kan du henvende dig til Læsø Forsyning A/S via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

 

Klage

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Læsø Forsyning A/S s behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

Adresse: Borgergade 28, 5., 1300 København

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Telefon: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside link: www.datatilsynet.dk