Forbrugsafgifter

Opkrævning af forbrugsafgifter for vand, spildevand, varme og renovation

Acontorater

Der opkræves 6 aconto rater om året. Forbruget er skønsmæssigt sat og vil som hovedregel være udregnet efter forbruget i det foregående år. Endelig opgørelse vil ske ved årsafregning i januar/februar det efterfølgende år. Mener du, at forbruget er skønnet for højt eller for lavt, eller sker der væsentlige ændringer i dit fremtidige forbrug, bør du hurtigst muligt rette henvendelse til Læsø Forsyning A/S. Vi kan på ethvert tidspunkt af forbrugsåret ændre ikke forfaldne acontorater.

Betaling via PBS

Ønsker du at blive tilmeldt betaling via PBS, skal du henvende dig i dit pengeinstitut.

Dit forbrug

Tjek dit forbrug, se regninger, aftagenummer m.v. på Link til Min side.
Se vejledningen på: Hvordan logger jeg på min side

Har du problemer med at logge ind på “Min side”, er du altid velkommen til at kontakte Læsø Forsyning eller komme forbi i vores åbningstid.

Aflæsning og endelig opgørelse af forbrug

Hvert år pr. 31. december fjernaflæser vi dine målere.

Aflæsningerne bruges til den endelige årsopgørelse over dit forbrug. Årsopgørelsen vil blive indregnet i 1. rate for det nye forbrugsår og forventes udsendt primo februar med forfaldsdato 1. marts.

Betalingsbetingelser

Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato tillægges morarenter med den ved lov fastsatte rentesats. Renteberegningen foretages fra den 1. i den måned, hvor du skulle have betalt indtil udgangen af den måned, hvor du betaler. Ved fremsendelse af rykkere, pålignes et gebyr på 100 kr. Gebyret opkræves på 2. rykker.

Vi gør opmærksom på, at gebyr for afbrydelse af forsyning er 400 kr., ligesom der vil blive opkrævet 500 kr. i gebyr for gentilslutning.

Elvarmeforbrugere

Har du en bolig, hvor hovedvarmekilden er el, kan statsafgiften af elforbruget over 4.000 kwh årligt blive beregnet med den særlige elvarmesats, som er lidt billigere end den almindelige statsafgift. Det er dog en betingelse, at boligen er registreret i Bygnings- og Boligregisteret som elopvarmet bolig.

Er du registreret som elvarmeforbruger, skal du være opmærksom på:

  • At du straks skal underrette Læsø Forsyning A/S, hvis betingelsen for registrering i BBR som elopvarmet bolig ikke længere er til stede.
  • at du kan pådrage dig strafansvar, hvis du undlader at underrette herom.

Opfylder du betingelserne om elopvarmet bolig, men ikke får beregnet elforbruget efter den særlige elvarmesats, kan du få et ansøgningsskema ved henvendelse til Læsø Forsyning A/S, eller du kan finde skemaet her: Link til ansøgningsskema-vedr. elopvarmede boliger